Webmail HETIG d.d.

Vijesti i obavještenja

Obavještenje KJKP Toplane

SLUŽBA PRODAJE I NAPLATE

Broj: 0503-02/20-831-

Sarajevo, 12.10.2020. godine

NAZIV

ADRESA

71 000 SARAJEVO 

PREDMET: Projekat subvencioniranja ugradnje individualnih mjerila toplotne energije

Obavještavamo vas da je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta "Subvencioniranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo", broj:  05-11-28601/20 od 02.09.2020. godine, raspisalo  Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo" (u prilogu ovog dopisa).

Ovim putem vas pozivamo da date svoj doprinos realizaciji ovog projekta, angažovanjem predstavnika etažnih vlasnika u objektima na jednocijevnom sistemu, koji će zajedno sa našim stručnim licima pomoći zainteresiranim korisnicima za subvencioniranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije. Ujedno, vas molimo vas da kopiju Javnog poziva postavite na oglasnu tablu ili neko drugo vidno mjesto u zgradama kojim upravljate.

Za sve eventualne upite, kontakt osobe ispred Toplana su:

  • za tehnička pitanja: Sibela Džubur Sokolović, telefon broj 033 711 052
  • za korespodenciju sa kandidatima i Upravnicima: Đula Fejzić, telefon broj 033 678 305.

S poštovanjem,

 

Rukovodilac Službe

Mevledin Bećirević

Original možete preuzeti Ovdje.

Obavijest za PEV povodom COVID 19

Poštovani predstavnici etažnih vlasnika,

Vezano za epidemiološko – higijensku situaciju i preporuke, odluke i naredbe odgovarajućih državnih tijela, donesenih odluka Uprave Hetig-a d.d., a u cilju provođenja preventivnih mjera i radnji radi sprečavanja širenja virusa COVID-19, ovim putem Vas obavještavamo sljedeće:

  1. Upravnik Hetig d.d. je prema dostavljenom mišljenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da se mjere preventivne dezinfekcije imaju smatrati hitnim, a posebno u smislu odredbi Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Sl.novine FbiH 19/17 i 17/18) član 37. stav (1) i stav (2) tačka k) te Vas ovim putem obavještavamo da smo, u skladu sa članom 38. Zakona, poslali nalog pravnim licima registrovanim za ovu djelatnost, te internim nalogom Servisu, da ODMAH i HITNO provede aktivnosti čišćenja i preventivne dezinfekcije zajedničkih dijelova zgrada na upravljanju kod Hetig-a d.d.
  1. Odlukom Uprave Duštva, počevši od 20.03.2020. godine, a u cilju spriječavanja kontaminacije virusom COVID – 19, ZABRANJUJE se uposlenicima Hetig-a d.d. ulazak u stanove radi obavljanja poslova održavanja bez prethodno provedene procedure dezinfekcije prostora i udaljavanja lica – etažnih vlasnika iz prostora u kome se intervencija treba obaviti.

U narednom periodu ćemo Vas u skladu sa razvojem situacije obavještavati o daljim mjerama i aktivnostima u cilju sprečavanja, saniranja i zaštite od širenja COVID – 19.

Tražimo od Vas da, budući da ste najbolje upoznati sa situacijom među Vašim komšijama, informacije o eventualno oboljelim i osobama koje se nalaze u samoizolaciji podijelite kako sa nadležnim organima, tako i sa nama, Vašim upravnikom, putem naših uposlenika na terenskim službama.

S poštovanjem,

Original prezmite ovdje.

Važno obavještenje

Shodno preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju provođenja mjera zaštite na radu i suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), svim etažnim vlasnicima i Predstavnicima etažnih vlasnika sugerišemo da bez potrebe ne dolaze u organizacione jedinice Društva Hetig dd Sarajevo. Ukoliko dođu, potrebno je da se što kraće zadržavaju u prostorijama, a posebno da izbjegavaju stajanje u redovima.

Pratiti ćemo i poduzimati sve preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum i svakodnevno se prati situacija i razmatraju moguće dodatne mjere i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH, a s ciljem zaštite zaposlenika i etažnih vlasnika-građana.

Napominjemo da odgovaramo na sve Vaše upite, kao i o stanju dugovanja na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Hetig dd Sarajevo

Obavještenje o sazivanju XXVI skupštine dioničara

Broj: 424/20
Dana: 17.02.2020. god.

Na osnovu člana 229.,230. i 257. tačka l).  Zakona o privednim društvima (Sl.novine FBiH broj 81/15)  , te člana 60. stav 1. Statuta Društva broj 2084/2016. od 30.06.2016. godine, - Prečišćeni tekst-, Nadzorni odbor “HETIG”, d.d. Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E NJ E
O SAZIVANJU XXVI SKUPŠTINE DIONIČARA

I.

Saziva se XXVI Skupština društva „HIDRO-ELEKTRO-TERMO INSTALACIJE I GRAĐENJE“, dioničko društvo Sarajevo za dan 12.03.2020. godine  u 07,30 sati koja će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ul. Trg Međunarodnog prijteljstva br. 11.

II.

U odbor za glasanje imenovani su: Čizmo Mersad-predsjednik, Ožegović Mersiha - član, Hasanspahić Dženana – član, Gojak Edita – zamjenik člana.

III.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1.   Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.
2.   Usvajanje Zapisnika sa XXV Skupštine.
3.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora.
4.   Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz predhodnog perioda.
5.   Usvajanje plana poslovanja za 2020. godinu.
6.   Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, a koji se nalazi na listi dioničara kod Komisije vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara (vlastodavca) i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično ili putem pošte.

Dioničar ili punomoćnik dužan je popuniti i dostaviti pismenu prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu „HETIG“, d.d. Trg Međunarodnog prijateljstva br. 11, Sarajevo, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Obrazac prijave dostupan je u sjedištu Društva.

Uvid u materijale po tačkama dnevnog reda može se izvršiti u sjedištu Društva u radne dane od 08:00 do 09:00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane revizorske kuće da dostave svoje ponude, za vršenja poslova revizije  najkasnije do 11.03.2020. godine.

Original možete preuzeti ovdje.

Stranica 1 od 9

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS