Webmail HETIG d.d.

Zakoni i propisi

Najnoviji Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja, Pravilnik o određivanju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika, Upustvo o preuzimanju zajedničkih dijelova zgrade na upravljanje i načinu promjene upravnika, Instrukciju o načinu prijave i otklanjanja kvara i upustva  ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 30/17 od 3. augusta 2017.godine možete preuzeti ovdje.

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 19/17 od 18. Maja 2017.godine) možete preuzeti ovdje.

Upustvo o dopunama upustva o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika", a vezano je za zaštitu ličnih podataka možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja, Pravilnik o uvjetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 15/12 od 5. aprila 2012.godine možete preuzeti ovdje.

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 3/12 od 30. januara 2012.godine) možete preuzeti ovdje.

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 39/07-prečišćeni tekst) možete preuzeti ovdje.

Odluku Vlade kantona  o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada možete preuzeti ovdje.

Produženje važnosti certifikata za "Hetig d.d." Sarajevo možete vidjeti ovdje.

Zajednički ugovor o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom možete skinuti ovdje.

Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika Obrazac ZS-1 možete preuzeti ovdje, i Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa Obrazac ZS-2 možete preuzeti ovdje .

Proceduru o prijavi i otklanjanju kvarova možete preuzeti ovdje.


Nezavisno mišljenje revizora "Expert" d.o.o. Zenica o provedenoj reviziji finansijskih izvještaja za obračunski period od 01.01. do 31.12.2012. godinu možete preuzeti ovdje.

Nezavisno mišljenje revizora "Expert" d.o.o. Zenica o provedenoj reviziji finansijskih izvještaja za obračunski period od 01.01. do 31.12.2013. godinu možete preuzeti ovdje.

Nezavisno mišljenje revizora "Expert" d.o.o. Zenica o provedenoj reviziji finansijskih izvještaja za obračunski period od 01.01. do 31.12.2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Nezavisno mišljenje revizora "Expert" d.o.o. Zenica o provedenoj reviziji finansijskih izvještaja za obračunski period od 01.01. do 31.12.2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Nezavisno mišljenje revizora "ZUKO Društvo za reviziju i usluge" d.o.o. Sarajevo o provedenoj reviziji finansijskih izvještaja za obračunski period od 01.01. do 31.12.2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Nezavisno mišljenje revizora "ZUKO Društvo za reviziju i usluge" d.o.o. Sarajevo o provedenoj reviziji finansijskih izvještaja za obračunski period od 01.01. do 31.12.2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Nezavisno mišljenje revizora "ZUKO Društvo za reviziju i usluge" d.o.o. Sarajevo o provedenoj reviziji finansijskih izvještaja za obračunski period od 01.01. do 31.12.2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-31.12.2012. godine možete preuzeti ovdje.

Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-30.06.2013. godine možete preuzeti ovdje.

Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-31.12.2013. godine možete preuzeti ovdje.

Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-30.06.2014. godine možete preuzeti ovdje.

Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-31.12.2014. godine možete preuzeti ovdje.

Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-30.06.2015. godine možete preuzeti ovdje.

Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-31.12.2015. godine možete preuzeti ovdje.

Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-30.06.2016. godine možete preuzeti ovdje.

Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-31.12.2016. godine možete preuzeti ovdje.

Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-30.06.2017. godine možete preuzeti ovdje.

Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-31.12.2017. godine možete preuzeti ovdje.

Polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-30.06.2018. godine možete preuzeti ovdje.

Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta Hetig d.d. za period 01.01.-31.12.2018. godine možete preuzeti ovdje.

Zakoni_i_propisi

Korisni linkovi:
Federalno ministarstvo finansija
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine
Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine


acrobat

Za čitanje PDF dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader.

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS

Održavanje i upravljanje

Baner