Webmail HETIG d.d.

Obavještenje o sazivanju XXVI skupštine dioničara

Broj: 424/20
Dana: 17.02.2020. god.

Na osnovu člana 229.,230. i 257. tačka l).  Zakona o privednim društvima (Sl.novine FBiH broj 81/15)  , te člana 60. stav 1. Statuta Društva broj 2084/2016. od 30.06.2016. godine, - Prečišćeni tekst-, Nadzorni odbor “HETIG”, d.d. Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E NJ E
O SAZIVANJU XXVI SKUPŠTINE DIONIČARA

I.

Saziva se XXVI Skupština društva „HIDRO-ELEKTRO-TERMO INSTALACIJE I GRAĐENJE“, dioničko društvo Sarajevo za dan 12.03.2020. godine  u 07,30 sati koja će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ul. Trg Međunarodnog prijteljstva br. 11.

II.

U odbor za glasanje imenovani su: Čizmo Mersad-predsjednik, Ožegović Mersiha - član, Hasanspahić Dženana – član, Gojak Edita – zamjenik člana.

III.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1.   Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.
2.   Usvajanje Zapisnika sa XXV Skupštine.
3.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora.
4.   Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz predhodnog perioda.
5.   Usvajanje plana poslovanja za 2020. godinu.
6.   Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, a koji se nalazi na listi dioničara kod Komisije vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara (vlastodavca) i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično ili putem pošte.

Dioničar ili punomoćnik dužan je popuniti i dostaviti pismenu prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu „HETIG“, d.d. Trg Međunarodnog prijateljstva br. 11, Sarajevo, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Obrazac prijave dostupan je u sjedištu Društva.

Uvid u materijale po tačkama dnevnog reda može se izvršiti u sjedištu Društva u radne dane od 08:00 do 09:00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane revizorske kuće da dostave svoje ponude, za vršenja poslova revizije  najkasnije do 11.03.2020. godine.

Original možete preuzeti ovdje.

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS