Webmail HETIG d.d.

ETAŽNIM VLASNICIMA I PREDSTAVNICIMA ETAŽNIH VLASNIKA

POŠTOVANI,

NA OSNOVU NAJNOVIJEG PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA KOJI JE OBJAVLJEN U ("SL.NOVINE KANTONA SARAJEVO" BR. 33/14) DANA 21.08.2014.GODINE, DOSTAVLJAMO SLJEDEĆU INFORMACIJU:

1. ETAŽNI VLASNICI KOJI NE BUDU IZABRALI SVOG OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA DO 31.12.2014.GODINE, MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE ĆE IM ODREDITI PRINUDNOG PREDSTAVNIKA.

2. LICE KOJE JE IZABRANO ZA OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA DUŽNO JE PRISTUPITI PROVJERI ZNANJA PUTEM TESTITRANJA.

3. PREDSTAVNIK ETAŽNIH VLASNIKA KOJI NE POLOŽI TEST DO 31.12.2014.GODINE, NE MOŽE OBAVLJATI POSLOVE PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA.

4. PREDSTAVNIK ETAŽNIH VLASNIKA MORA DA ISPUNJAVA SLJEDEĆE USLOVE:
- DA JE DRŽAVLJANIN BOSNE I HERCEGOVINE,
- DA IMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO,
- DA JE PUNOLJETNO I NIJE STARIJE OD 70 GODINA,
- DA NIJE OBUHVAĆENO ODREDBAMA ČLANA IX.I. USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE,
- DA IMA ZAVRŠEN NAJMANJE III STEPEN STRUČNE SPREME,
- DA JE POLOŽIO TEST ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA,
- DA NIJE UPOSLENIK KOD POSLODAVCA KOJI JE UPRAVITELJ U ZGRADI U KOJOJ JE ON PREDSTAVIK ETAŽNIH VLASNIKA.

NAPOMENA:

ZGRADA SA DVA ILI VIŠE ULAZA KOJA ČINI JEDNU GRAĐEVINSKU CJELINU ETAŽNI VLASNICI BIRAJU JEDNOG UPRAVITELJA I JEDNOG PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA.

SARAJEVO, 27.08.2014.GODINE                                                                    UPRAVITELJ "HETIG" d.d. Sarajevo

Verzija za print con_fax

MKS

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS