Webmail HETIG d.d.

Vijesti i obavještenja

Konkurs za posao

Datum : 08.07.2019.godine
Broj : 2110/19

Po ukazanoj potrebi, direktor Društva „Hetig“ d.d. Sarajevo je donio odluku o raspisivanju

K O N K U R S A

za popunu upražnjenih radnih mjesta

(na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca)

 1. I. Građevinski radnik – 1 izvršilac

( Zidar –Keramičar- Hidroizolater- Moler)

Potrebne kvalifikacije:

 1. KV/VK – građevinske struke

 1. II. -Rukovodilac službe održavanja liftova – 1 izvršilac

Potrebne kvalifikacije su :

 1. VSS, dipl. ing. elektrotehnike ili dipl ing. mašinstva ili ekvivalent bolonjskog sistema  studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova.
 2. Položen stručni ispit - poželjan
 3. Vozačka dozvola „B“ kategorije,
 1. III. Monter dizala – 1 izvršilac

Potrebne kvalifikacije su:

 1. SSS – 3/4 stepen stručne spreme - elektrotehička ili mašinska,
 1. IV. Vodoinstalater – 1 izvršilac

Potrebene kvalifikacije:

 1. KV – III stepen stručne spreme

Svi zainteresirani kandidati svoj CV mogu dostaviti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu:

„Hetig“ d.d. Sarajevo

Trg međunarodnog prijateljstva br. 11

71 000   Sarajevo

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja ili do popune radnog mjesta.

„H E T I G“ d.d. Sarajevo
Alić Suad, direktor

Konkurs za posao

Datum : 11.06.2019.god.
Broj : 1827/19

Po ukazanoj potrebi, direktor Društva „Hetig“ d.d. Sarajevo je donio odluku o raspisivanju

K O N K U R S A

za popunu upražnjenih radnih mjesta

(na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca)

 1. I. Električar – 1 izvršilac

Potrebne kvalifikacije su :

 1. KV/ VK električar  3/5 stepen
 2. Vozačka dozvola „B“ kategorije,

Opis posla : održavanje elektroinstalacija zgrada, govornih uređaja (interfona) i telefonskih

instalacija, rad na području Kantona Sarajevo.

 1. II. Moler – 3 izvršioca

Potrebne kvalifikacije:

 1. KV/VK  Moler

 1. III. Monter dizala – 1 izvršilac

Potrebne kvalifikacije su:

 1. SSS – 3/4 stepen stručne spreme - elektro ili mašinskog smjera
 1. IV. Vodoinstalater – 1 izvršilac

Potrebene kvalifikacije:

 1. KV – III stepen stručne spreme

Svi zainteresirani kandidati svoj CV mogu dostaviti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu:

„Hetig“ d.d. Sarajevo
Trg međunarodnog prijateljstva br. 11
71 000   Sarajevo

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja ili do popune radnog mjesta.

„H E T I G“ d.d. Sarajevo

Alić Suad, direktor

Obavještenje o sazivanju XXV skupštine dioničara

Broj: 1631/19
Dana: 22.05.2019. god.

Na osnovu člana 229.,230. i 257. tačka l).  Zakona o privednim društvima (Sl.novine FBiH broj 81/15)  , te člana 60. stav 1. Statuta Društva broj 2084/2016. od 30.06.2016. godine, - Prečišćeni tekst-, Nadzorni odbor “HETIG”, d.d. Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E Š T E NJ E
O SAZIVANJU XXV SKUPŠTINE DIONIČARA

I.
Saziva se XXV Skupština društva „HIDRO-ELEKTRO-TERMO INSTALACIJE I GRAĐENJE“, dioničko društvo Sarajevo za dan 14.06.2019. godine  u 07,30 sati koja će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ul. Trg Međunarodnog prijteljstva br. 11.

II.
U odbor za glasanje imenovani su: Čizmo Mersad-predsjednik, Ožegović Mersiha - član, Hasanspahić Dženana – član.

III.
Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1.  Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.
2.   Usvajanje Zapisnika sa XXIV Skupštine.
3.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu sa Izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora.
4.   Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz predhodnog perioda.
5.   Usvajanje plana poslovanja za 2019. godinu.
6.   Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2019. godinu.
7.   Razrješenje članova Nadzornog odbora, radi isteka mandata.
8.  Imenovanje članova Nadzornog odbora.
9.   Razriješenja članova Odbora za reviziju, radi isteka mandata.
10. Izbor članova Odbora za reviziju.
11.  Davanje saglasnosti na tekst Ugovora o angažmanu sa članovima NO i Obora za reviziju.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, a koji se nalazi na listi dioničara kod Komisije vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pismene izjave potpisane od strane dioničara (vlastodavca) i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično ili putem pošte.

Dioničar ili punomoćnik dužan je popuniti i dostaviti pismenu prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu „HETIG“, d.d. Trg Međunarodnog prijateljstva br. 11, Sarajevo, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Obrazac prijave dostupan je u sjedištu Društva.

Uvid u materijale po tačkama dnevnog reda može se izvršiti u sjedištu Društva u radne dane od 08:00 do 09:00 sati.
Pozivamo sve zainteresirane revizorske kuće da dostave svoje ponude, za vršenja poslova revizije  najkasnije do 13.06.2019. godine.

Original možete preuzeti ovdje.

Važno Obavještenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS

SVIM ETAŽNIM VLASNICIMA u zgradama kolektivnog stanovanja Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je dostavilo UPOZORENJE koje nalaže:

PREDMET: U P O Z O R E NJ E

Postovani,

Članom 50. Stav (9) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/17) propisano je slijedeće: „Etažni vlasnik dužan dostaviti upravniku, lično ili putem predstavnika etažnih vlasnika, dokaz o etažnom vlasništvu, a upravnik je obavezan voditi računa  o zaštiti ličnih podataka“.

Za neizvršavanje gore navedene obaveze, članom 69. stav (1)  tačka (d) Zakona, propisan je prekršaj etažnog vlasnika.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj etažni vlasnik ako upravniku, lično ili putem predstavnika etažnih vlasnika, ne dostavi dokaz o vlasništvu.

S tim u vezi obavještavamo etažne vlasnike koji nisu dostavili svoj dokumenat o vlasništvu upravniku, da izvrše zakonom propisanu obavezu do dana 31.12.2018. godine.

U prilogu original upozorenja.

Dodatno pojašnjenje možete pročitajte ovdje.

Stranica 1 od 8

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS